Login

REGULAMIN


 • I Przedmiot Regulaminu


Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Abonentów przez firmę 44FOX z siedzibą w Radomiu, ul. Parysa 7/23, 26-600 Radom, o numerze NIP:9482541525, numer REGON:145920389 • II Definicje


W  poniższym  Regulaminie użyte terminy oznaczają odpowiednio: • Abonent – Przedsiębiorca będący stroną umowy zawartej z firmą 44FOX na piśmie

 • Cennik – dokument stanowiący integralną część Umowy zawierający wykaz Usług świadczonych przez 44FOX w ramach poszczególnych Pakietów oraz wykaz usług dodatkowych wraz z zestawieniem rodzajów i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania.

 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznawanych w Rzeczypospolitej Polskiej za ustawowo wolne od pracy.

 • Domena Internetowa – adres strony internetowej zwany w skrócie "URL"

 • Działalność konkurencyjna - działalność zbliżona do działalności wykonywanej przez firmę 44FOX, wedle klasyfikacji PKD

 • Dzień Aktywacji – dzień uruchomienia strony internetowej

 • Formularz Zlecenia – dokument stanowiący nieodłączną część Umowy, określający szczegółowe warunki wykonywania Umowy, a także podstawowe dane Stron.

 • Godzina Robocza – przedział czasu od godziny 10:00 do godziny 18:00 w dni robocze.

 • Hasło – poufny ciąg losowych znaków dostępny dla Abonenta i obsługi technicznej

 • Dział Obsługi Klienta (DOK) – dział w strukturze organizacyjnej 44FOX, którego zadaniem jest udzielenie pomocy Abonentowi i informacji związanych z wykonywaniem Umowy.

 • Opłata Aktywacyjna – opłata jednorazowa, opłata w wysokości wyznaczonej w Formularzu Zlecenia.

 • Okres Umowy- nieokreślony

 • Okres Rozliczeniowy – kolejne miesięczne okresy, których bieg zaczyna się od Dnia Aktywacji.

 • Pakiet – jedna z ofert zawartych w cenniku.

 • Przedsiębiorca – osoba prawna, osoba fizyczna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 • Rabat – kwota stanowiąca sumę upustów udzielonych Abonentowi na dzień zawarcia Umowy

 • Regulamin – powyższy dokument. • III Zawarcie Umowy 1. Przez zawarcie Umowy 44FOX zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Umową, a Abonent zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań powziętych na mocy Umowy, terminowego uiszczania Wynagrodzenia i współdziałania z firmą 44FOX podczas wykonywania Umowy.


2.Umowa zawierana jest w formie pisemnej, w dwóch identycznych egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.


3.W imieniu 44FOX Umowę zawiera osoba przez nią upoważniona.


4.Abonent zawiera Umowę osobiście. Firma 44FOX dopuszcza zawarcie umowy z pełnomocnikiem Abonenta, który posiada odpowiednie dokumenty.(pełnomocnictwo, dokument tożsamość)


5.Zawarcie Umowy następuje w chwili podpisania formularza zlecenia w formie pisemnej przez obie strony.      1. 44FOX ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku: • braku możliwości technicznych świadczenia Usług na rzecz Abonenta;

 • podania przez Abonenta lub pełnomocnika Abonenta błędnych, fałszywych lub nieaktualnych danych Abonenta przy zawarciu Umowy;

 • gdy Abonent wykonuję Działalność konkurencyjną względem firmy 44FOX


         • IV Okres obowiązywania umowy 1. Umowa wiążę Strony do chwili zawarcia umowy w formie pisemnej na czas nieokreślony.


2.Abonent jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy. 1. Abonent odstępując od umowy informuje firmę 44FOX w formie listu poleconego lub w formie wiadomości na adres e-mail 44fox.comgmail.com. Inne formy wypowiedzenia umowy są nieważne.


4.Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w terminie jednego miesiąca poprzedzającego okresu rozliczeniowego (wypowiedzenie  1stycznia – umowa przestaje obowiązywać 1 lutego) 1. Abonament liczony jest dopiero od chwili włączenia Abonetowi usługi lub strony internetowej. • V Postanowienia ogólne 1. Na podstawie  art. 738 §1 kodeksu cywilnego firma 44FOX może wykonywać usługi za pomocą podmiotów trzecich.


  1. Abonent upoważnia firmie 44FOX do używania jego znaku towarowego (o ile taki znak posiada lub, gdy znak towarowy zostanie stworzony w wyniku wykonywania Umowy) nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony, w celu wykonywania Umowy, a także w celu potwierdzenia współpracy między Stronami. Firma 44FOX uprawniona jest także do używania takowego znaku towarowego Abonenta zgodnie ze zdaniem poprzedzającym po rozwiązaniu Umowy.


3.Abonent oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w szczególności prawa autorskie), zgody i inne wymagane prawem uprawnienia do utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych dostarczanych do firmy 44FOX w celu ich wykorzystania na potrzeby wykonywania Umowy, oraz że korzystanie z tych utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przez 44FOX w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich. Abonent z chwilą przekazania do 44FOX powyższych utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych upoważnia 44FOX do ich używania w związku z wykonywaniem Umowy oraz udziela firmie 44FOX w Okresie Obowiązywania Umowy nieodpłatnej, niewyłącznej nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tych utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych na polu eksploatacji określonym jako wykonywania Umowy. 1. Abonent przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność, za naruszenie praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich) do utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych przekazanych firmie 44FOX na potrzeby wykonywania Umowy, w tym także odpowiedzialność za szkody poniesione przez te osoby w wyniku zgodnych z Umową działań 44FOX i na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zwalnia 44FOX z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz podmiotów, których prawa do ww. utworów, informacji, znaków towarowych, materiałów, dokumentów i innych danych zostały naruszone w wyniku wykonywania Umowy.

 2. Firma 44FOX wykonuje Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa


   w Polsce


6.Abonent w czasie trwania Umowy nie może podejmować współpracy z podmiotami prowadzącymi Działalność konkurencyjną (świadczącymi usługi konkurencyjne) w stosunku Usług świadczonych przez 44FOX w ramach Umowy, która utrudniałaby lub uniemożliwiłaby prawidłowe wykonanie Usług przez 44FOX. W szczególności Abonent nie może podejmować współpracy z ww. podmiotami, która ingerowałaby w jakimkolwiek zakresie w sposób wykonywania Umowy przez 44FOX.   1. Umowa wygasa w momencie śmierci Abonenta    • VI Wykonywanie Umowy 1. Abonent w czasie obowiązywania Umowy kontaktuje się z DOK przy pomocy wiadomości e-mail, telefonicznie lub w innej formie (o ile firma 44FOX dopuści taką możliwość), w szczególności przy wykorzystaniu komunikatora w panelu administracyjnym. Kontakt przy użyciu wiadomości e-mail powinien następować z adresu e-mail Abonenta wskazanego w Formularzu Zlecenia.

 2. Abonent przy każdym kontakcie telefonicznym z DOK obowiązany jest podać Hasło lub powinien wskazać co najmniej dwie dane indywidualizujące Abonenta, o które zostanie poproszony przez DOK, pod rygorem odmowy kontynuowania rozmowy.

 3. Firma 44FOX dołoży starań, żeby Dzień Aktywacji nastąpił w terminie 30 dni

 4. Aktywacja innych Usług niż Modułowa Strona Internetowa wchodzących w skład wybranego przez Abonenta Pakietu, a także Usług wybranych przez Abonenta dodatkowo do Pakietu, nastąpi w terminie do 60 dni od dnia uiszczenia przez Abonenta opłaty.

 5. Warunkiem dotrzymania przez 44FOX terminów aktywacji w zakresie poszczególnych Usług jest doręczenie przez Abonenta na adres e-mail 44fox.comgmail.com, pocztą lub kurierem do 44FOX utworów, informacji, materiałów, dokumentów i innych danych niezbędnych do wykonywania danej Usługi w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania od 44FOX wiadomości e-mail dotyczącej tej Usługi (o ile dostarczenie tych utworów, informacji, materiałów, dokumentów i innych danych zostanie uznane przez 44FOX za konieczne). Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie utworów, informacji, materiałów lub innych danych do 44FOX, jak również ich dostarczenie w sposób niepełny, wyłącza odpowiedzialność 44FOX za opóźnienie realizacji tej Usługi, przy czym nie powoduje obniżenia wysokości Wynagrodzenia należnego 44FOX.

 6. Usługi świadczone na podstawie Umowy w sposób ciągły będą wykonywane przez 44FOX na rzecz Abonenta do chwili wypowiedzenia umowy.


   


    1. W przypadku odpłatnych zmian realizacja zmian będzie indywidualnie wyceniana i wykonywana po akceptacji przez Abonenta tej wyceny w formie wiadomości e-mail.

 2. 44FOX zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności świadczonych Usług, bez prawa do odszkodowania dla Abonenta z tego tytułu, z powodu wykonywania prac optymalizacyjnych, modernizacyjnych, konserwacyjnych itp., na urządzeniach niezbędnych do świadczenia Usług. 44FOX dołoży starań, by zminimalizować okres niedostępności Usług (w szczególności poprzez dokonywanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w godzinach nocnych, na które przypada najmniejsze natężenie ruchu w Internecie, a także w dni inne niż Dni Robocze).

 3. Jednocześnie 44FOX zapewnia dostępność Usług świadczonych na rzecz Abonenta w sposób ciągły na poziomie 98% w ciągu danego Okresu Rozliczeniowego. W sytuacji, gdy okres faktycznej dostępności Usług nie będzie na zapewnionym poziomie część Wynagrodzenia należnego 44FOX  za Okres Rozliczeniowy, w którym doszło do obniżonej dostępności Usług, zostanie (proporcjonalnie do faktycznego okresu dostępności Usług) obniżona. Abonent sam wystempuje


o obniżenie wynagrodzenia drogą elektroniczna  na e-mail firmy 44FOX.


Ewentualne obniżenie kosztów następuje miesiąc później. 1. Strony niniejszym potwierdzają, że 44FOX jest uprawniona do powstrzymania się od wykonywania Umowy lub do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Abonenta w przypadku kiedy opóźnienie Abonenta w zapłacie jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przekroczy 30 dni, aż do czasu otrzymania zaległej kwoty Wynagrodzenia powiększonej o odsetki ustawowe za opóźnienie. Zawieszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić po uprzednim, co najmniej dwukrotnym wezwaniu Abonenta do zapłaty zaległego Wynagrodzenia. Wezwania do zapłaty powinny być przesyłane do Abonenta w odstępie co najmniej 7 dni, przy czym wezwania te mogą być wysyłane na adres e-mail Abonenta.

 2. 44FOX ma w szczególności prawo zawiesić funkcjonowanie strony modułowej wraz z wyświetleniem na tej stronie komunikatu „Strona wyłączona z powodu braku płatności – realizacja 44FOX lub komunikatu o zbliżonej treści oraz do podania adresu URL (linku) przekierowującego na stronę internetową www.44fox.com.

 3. Usługi będą wznowione niezwłocznie po otrzymaniu przez 44FOX pełnej kwoty Wynagrodzenia, z którego zapłatą opóźniał się Abonent wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania płatności.

 4. Powyższe powstrzymanie się 44FOX od wykonywania Umowy lub zawieszenie świadczenia Usług nie stanowi niewykonania ani nienależytego wykonania Umowy przez 44FOX (w szczególności nie stanowi opóźnienia lub zwłoki 44FOX w wykonywaniu Umowy). W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, 44FOX nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta.

 5. Abonent uprawnia 44FOX do nieodpłatnego oznaczenia lokalu przeznaczonego do obsługi klientów Abonenta znakiem towarowym 44FOX wraz z podaniem danych kontaktowych 44FOX


     • VII Zmiany strukturalne zobowiązania 1. Do zmiany Umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności, przy czym warunki Regulaminu lub Regulaminu Oferty Promocyjnej mogą dopuszczać zmiany Umowy również w innej formie niż pisemna.   

 2. Złożenie dyspozycji polega na przesłaniu przez jedną Stronę do drugiej Strony wiadomości e-mail zawierającej propozycję zmiany sposobu wykonywania Umowy w zakresie konkretnej Usługi oraz na akceptacji, w formie zwrotnej wiadomości e-mail (pod rygorem nieważności), tej propozycji przez drugą Stronę. Brak akceptacji dyspozycji w terminie 3 dni od otrzymania wiadomości e-mail stanowi jej odrzucenie.

 3. Abonent  może zmienić Pakietu/Usługi o wyższej wartości na Pakiet/Usługę o niższej wartości.

 4. Abonent może zmienić Pakiet o niższej wartości na Pakiet o wyższej wartości, co wiązać się będzie ze zwiększeniem Wynagrodzenia należnego 44FOX. Abonent zostanie poinformowany przez 44FOX o dniu uruchomienia Usług wchodzących w skład wyższego Pakietu, który nastąpi w terminie do 30 dni od dnia akceptacji przez 44FOX dyspozycji zmiany Pakietu złożonej przez Abonenta.

 5. Strony mogą zwiększyć zakres świadczonych przez 44FOX na rzecz Abonenta Usług, co wiązało się będzie ze zwiększeniem Wynagrodzenia należnego 44FOX. zgodnie z Cennikiem.

 6. Po przekształceniu Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej. Rabat udzielony Abonentowi przy zawieraniu Umowy lub do którego Abonent był uprawniony zgodnie z Ofertą Promocyjną, lub Regulaminem Oferty Promocyjnej nie obowiązuje w przypadku przekształcenia Umowy chyba że z Regulaminu Oferty Promocyjnej wynika co innego.

 7. Abonent po zawarciu Umowy może złożyć dyspozycję odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia usług na jego rzecz, przy czym odroczenie nie będzie powodowało wydłużenia okresu świadczenia usług na rzecz Abonenta, ani zmniejszenia Wynagrodzenia należnego 44FOX. Dzień złożenia dyspozycji odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia usług będzie uważany przez Strony za Dzień Aktywacji.

 8. Maksymalny okres odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Abonenta wynosi 6 miesięcy, chyba że Strony, w formie pisemnej lub poprzez złożenie dyspozycji (pod rygorem nieważności), postanowią inaczej.

 9. Okres odroczenia terminu rozpoczęcia świadczenia Usług wlicza się do czasu Obowiązywania Umowy, a 44FOX należy się Wynagrodzenie za czas, w którym odroczono świadczenie Usług.

 10. Strony przewidują możliwość zawarcia odrębnej umowy („umowa cesji”), sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na podstawie której ogół praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy przejdzie z Abonenta na inny podmiot będący Przedsiębiorcą. Przejście ogółu praw i obowiązków, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi na warunkach szczegółowo określonych w umowie cesji. Z tytułu zawarcia umowy cesji, o której mowa w niniejszym ustępie 44FOX naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 379,00 zł netto, płatną (w zależności od postanowień umowy cesji) przez Abonenta lub podmiot trzeci, na którego przejdzie ogół praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy. Zapłata opłaty manipulacyjnej nastąpi na podstawie faktury wystawionej i przesłanej Abonentowi przez 44FOX, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy cesji.


     • VIII Zawieszenie świadczenia Usług 1. W Okresie Obowiązywania Umowy i po Dniu Aktywacji 44FOX na pisemny lub przesłany w formie wiadomości elektronicznej wniosek Abonenta, zawiesi świadczenie na jego rzecz Usług (dalej:"Zawieszenie Usług"), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie.

 2. W okresie Zawieszenia Usług żadne Usługi na rzecz Abonenta nie będą świadczone, a Abonentowi nie będą naliczane opłaty.

 3. Po upływie Okresu Zawieszenia Usług, Okres Obowiązywania Umowy biegnie w dalszym ciągu.

 4.  Zawieszenie Usług nie powoduje zmniejszenia lub wyłączenia obowiązku zapłaty przez Abonenta całego Wynagrodzenia, lub jakiejkolwiek jego części po ustaniu Zawieszenia Usług.

 5.  Zawieszenie Usług może nastąpić nie częściej niż w odstępach 12 miesięcznych, na nieprzerwany okres nie krótszy niż jeden 1 Okres Rozliczeniowy i nie dłuższy nie sześć 6 Okresów Rozliczeniowych.

 6. Wniosek o Zawieszenie Usług wywrze skutek od początku Okresu Rozliczeniowego, następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym wniosek o Zawieszenie Usług wpłynie do 44FOX albo od początku późniejszego, wskazanego przez Abonenta we wniosku o Zawieszenie Usług Okresu Rozliczeniowego.


7.Wniosek o Zawieszenie Usług powinien być doręczony do 44FOX na co najmniej dwa tygodnie przed Okresem Rozliczeniowym, w którym ma dojść do rozpoczęcia Zawieszenia Usług. 1. We wniosku o Zawieszenie Usług Abonent wskazuje termin wznowienia świadczenia Usług, przy czym termin ten powinien przypadać na początek Okresu Rozliczeniowego, tj. np. w przypadku Zawieszenia Usług na cztery miesiące począwszy od 1 marca danego roku, wznowienie świadczenia Usług nastąpi z dniem 1 lipca danego roku.

 2. Z Zawieszenia Usług nie może skorzystać Abonent, wobec którego 44FOX posiada wierzytelność, chyba że Strony postanowią inaczej.

 3. Po zakończeniu Zawieszenia Usług Abonent zobowiązany jest do ponownej zapłaty Opłaty Aktywacyjnej, która będzie naliczana automatycznie. W przypadku, gdy Abonent uzyskał przy zawarciu Umowy Rabat na Opłatę Aktywacyjną lub Opłata Aktywacyjna została naliczona w niższej wysokości, zgodnie z Ofertą Promocyjną, Opłata Aktywacyjna naliczona po zakończeniu Zawieszenia Usług będzie naliczona w wysokości sprzed udzielenia Rabatu lub w wysokości nieuwzględniającej Oferty Promocyjnej.


    


     • X Rozliczenia, płatność 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu przygotowywania usług jest zapłata przez Abonenta Opłaty Aktywacyjnej w wysokości wskazanej w Formularzu Zlecenia, na podstawie wystawionej przez 44FOX i doręczonej Abonentowi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy faktury.


2.Firma 44FOX będzie przesyłała do Abonenta po Dniu Aktywacji faktury  opiewające na wartość należnego 44fox.com wynagrodzenia. 1. Opłata Aktywacyjna jest dodatkowo naliczana w przypadku wznowienia usług zawieszonych na wniosek Abonenta w tym przypadku faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia zakończenia Zawieszenia Usług.


4.Abonent zobowiązany jest opłacać przesłane przez 44FOX faktury na rachunek bankowy i w terminach w nich określonych. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania należności na rachunek bankowy 44FOX. 1. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia prawidłowości przesłanej do niego przez 44FOX faktury, a także zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 Dni Roboczych od dnia doręczenia faktury, przesłać do 44FOX ewentualne zastrzeżenia odnoszące się do faktury, pod rygorem utraty uprawnienia do późniejszego powoływania się na takie zastrzeżenia.

 2. Abonent nie jest uprawniony do niezapłacenia 44FOX należności objętej fakturą, do jej częściowego zapłacenia lub do wstrzymania się z płatnością, jak również do jej rozliczenia poprzez potrącenie z jakimkolwiek wzajemnym roszczeniem Abonenta wobec 44FOX, w szczególności roszczeniem odszkodowawczym, chyba że 44FOX wyrazi na to zgodę w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej.

 3. Faktury w formie papierowej doręczone są wyłącznie na terenie Polski, chyba że 44FOX postanowi inaczej.

 4. Abonent upoważnia 44FOX do wystawiania faktur  bez podpisu odbiorcy. Abonent akceptuje stosowanie przez 44FOX faktur elektronicznych oraz wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych.

 5. Faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail: 44fox.comgmail.com. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail Abonenta wskazany w Formularzu Zlecenia. W razie zmiany adresu e-mail Abonenta Abonent zobowiązuje się poinformować 44FOX o nowym adresie e-mail.

 6. W przypadku braku powiadomienia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, ostatni znany 44FOX adres e-mail Abonenta uznawany jest za aktualny, a wszelkie wiadomości wysłane na ten adres za skutecznie doręczone.

 7. W przypadku nieotrzymania przez Abonenta jakiejkolwiek faktury, która powinna zostać wystawiona zgodnie z Umową Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do 44FOX. Skutki niedokonania zgłoszenia obciążają Abonenta.

 8. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą całości lub części wynagrodzenia należnego 44FOX, objętego jakąkolwiek fakturą wystawioną przez 44FOX na podstawie Umowy, 44FOX przysługiwać będzie prawo do naliczania Abonentowi odsetek ustawowych za opóźnienie. Należne odsetki zostaną wykazane w nocie odsetkowej wystawionej przez 44FOX i doręczonej Abonentowi.

 9. Firma 44FOX może zbyć lub w inny sposób przenieść przysługujące jej względem Abonenta Wymagalne Wierzytelności wynikające z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, w szczególności na rzecz wybranego przez 44FOX przedsiębiorstwa skupującego wierzytelności.


14.Jeżeli łączna kwota Wymagalnych Wierzytelności Abonenta przekracza kwotę 500,00 zł i świadczenie jest wymagalne od co najmniej 60 dni oraz upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez 44FOX do Abonenta listem poleconym wezwania do zapłaty zawierającego informację o zamiarze przekazania danych do wybranego przez 44FOX biura informacji gospodarczej, z podaniem nazwy i adresu siedziby biura informacji gospodarczej, któremu dane zostaną udostępnione, 44FOX ma prawo przekazać do biura informacji gospodarczej dane o Abonencie, wobec którego przysługuje jej Wymagalna Wierzytelność. 1. Firma 44FOX może dochodzić względem Abonenta Wymagalnych Wierzytelności, w tym za pośrednictwem uprawnionych podmiotów zewnętrznych (na drodze postępowania windykacyjnego), a także na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego.


16.Firm 44FOX zastrzega sobie prawo obciążenia Abonenta kosztami dochodzenia przysługujących jej od Abonenta należności, w tym kosztami sądowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego (w przypadku ich zasądzenia przez sąd na rzecz 44FOX), a także kosztami egzekucyjnymi i kosztami działań windykacyjnych (o ile takie koszty wystąpią). 1. Wszelkie kwoty wskazane w Cenniku i Regulaminie są kwotami netto. Do wszystkich kwot określonych w stawce netto, wynikających z Formularza Zlecenia, Cennika, Regulaminu, Oferty Promocyjnej lub Regulaminu Oferty Promocyjnej, do których zapłaty zobowiązany jest Abonent, zostanie doliczony podatek 18% .

 2. W przypadku zalegania Abonenta w zapłacie Wynagrodzenia udokumentowanego jakąkolwiek fakturą  wystawioną przez 44FOX na podstawie Umowy, 44FOX zastrzega sobie prawo przesyłania do Abonenta wezwań do zapłaty w formie wiadomości e-mail, wiadomości SMS, listu poleconego, a także prawo do kontaktu telefonicznego z Abonentem w celach windykacyjnych. W przypadku wysyłania wezwań do zapłaty w formie listu poleconego Abonent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 44FOX kwoty w wysokości 39,00 zł netto za każde nadane w tej formie wezwanie do zapłaty. Zapłata powyższej kwoty nastąpi na podstawie noty obciążeniowej przesłanej przez 44FOX na adres e-mail Abonenta. 44FOX nie będzie nadawała wezwania do zapłaty w formie listu poleconego częściej niż jeden raz na dwa tygodnie.


     • XI Postanowienia dotyczące poszczególnych Usług 1. 44FOX na podstawie Umowy będzie wykonywać hosting wyłącznie w zakresie Usług przygotowanych przez 44FOX dla Abonenta. Hosting nie będzie wykonywany w stosunku do produktów/usług przygotowanych przez Abonenta samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotów trzecich (dotyczy to w szczególności hostingu strony internetowej, sklepu internetowego, poczty e-mail), chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej.

 2. Hosting Modułowej Strony Internetowej/kont poczty e-mail po zakończeniu Okresu Obowiązywania Umowy nie jest wykonywany przez 44FOX na rzecz Abonenta, a dane przechowywane w związku z realizacją tych Usług zostaną usunięte przez 44FOX w terminie 30 dni od zakończenia obowiązywania Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

 3. Modułowa Strona Internetowa / Strona Modułowa:


       - Usługa polegająca na przygotowaniu strony internetowej składającej się z modułów (elementów), a także na stałej obsłudze i rozwijaniu tej strony w Okresie Obowiązywania Umowy.


       Strona Modułowa będzie miała charakter responsywny (będzie się automatycznie dostosowywała do telefonów i tabletów).


       - Strona będzie składała się z dostępnych modułów za każdy nowy moduł jest osobna wycena poza standardową ofertą cenową.


       - 44FOX ma prawo odmówić zamieszczenia na Stronie Modułowej (a także usunąć zamieszczone na tej stronie przez Abonenta za pośrednictwem panelu klienta) materiały, których treść jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, obraźliwa, naruszająca dobre obyczaje, rasistowska, pornograficzna, które znacznie obciążają infrastrukturę informatyczną 44FOX, a także materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa (w szczególności dobra osobiste) osób trzecich lub 44FOX, a także które naruszają postanowienia Umowy - zamieszczanie powyższych materiałów przez Abonenta może zostać uznane za rażące naruszenie Umowy oraz może stanowić podstawę do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy przez 44FOX. 1. Abonent wyraża zgodę na przeniesienie swojej Domeny Internetowej do 44FOX (na infrastrukturę informatyczną wykorzystywaną przez 44FOX), a także na ich obsługę przez 44FOX, bez ponoszenia przez 44FOX jakichkolwiek kosztów z tym związanych.  Abonent zobowiązany jest współdziałać z 44FOX w procesie przeniesienia domeny na infrastrukturę informatyczną 44FOX, w tym zobowiązany jest udostępnić 44FOX dane Abonenta niezbędne do przeniesienia Domeny.

 2. Po rozwiązaniu Umowy 44FOX przeniesienie możliwości dysponowania Domeną Internetową na Abonenta lub na podmiot trzeci, wskazany pisemnie lub w formie wiadomości elektronicznej przez Abonenta. Abonent zobowiązany jest pokryć koszt technicznego przeniesienia Domeny Internetowej, jeżeli taki koszt wystąpi.

 3. Strona Modułowa przygotowana zostanie w celu prawidłowego działania na trzech najbardziej aktualnych wersjach następujących przeglądarek internetowych:Google Chrome, Opera, Firefox, Edge.

 4. 44FOX zastrzega sobie prawo zamieszczenia na Stronie Modułowej informacji „Realizacja: 44FOX” lub zbliżonej, wraz z podaniem znaku towarowego 44FOX.

 5. O ostatecznym kształcie i wyglądzie Strony Modułowej Abonenta decyduje 44FOX, ze względu na posiadaną specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania i budowy stron internetowych.

 6. W ramy usługi wchodzi hosting Modułowej Strony Internetowej w zakresie maksymalnie 50 tys. odwiedzin Strony Modułowej w miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu maksymalnej liczby odwiedzin w miesiącu 44FOX uprawniona będzie do  zmiany Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 7. Ograniczenie liczby odwiedzin Strony Modułowej ma na celu ochronę 44FOX przed zakładaniem rozbudowanych portali internetowych znacznie obciążających infrastrukturę informatyczną 44FOX.

 8. Koszt dodatkowych prac związanych z rozwojem obecności firmy w Internecie  pokrywa Abonent.

 9. 44FOX przystąpi do wykonywania Usługi po akceptacji jej wyceny przez Abonenta.

 10. Posiadanie domeny Internetowej jest niezbędne do wykonania i utrzymania Modułowej Strony Internetowej. Abonent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez 44FOX jego Domeny Internetowej w każdy sposób związany z wykonywaniem Umowy i oświadcza, że użycie domeny nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich (w przypadku posiadania Domeny Internetowej przez Abonenta przed zawarciem Umowy).

 11. Abonent przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność, za naruszenie praw osób trzecich do domeny i na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zwalnia 44FOX  z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz podmiotów, których prawa do Domeny Internetowej zostały naruszone w wyniku wykonywania Umowy.

 12.  Abonent wyraża zgodę na poniesienie kosztów transferu istniejącej Domeny Internetowej Abonenta, według cen obowiązujących u uzgodnionego przez Strony rejestratora.              

 13. Certyfikat SSL zwiększający bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów do strony firmowej - wyposażenie Modułowej Strony Internetowej Abonenta w narzędzie zapewniające ochronę witryn internetowych, a także gwarantujące zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną w wyniku zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Certyfikaty SSL rejestrowane są na określoną Domenę Internetową i zawierają informacje o właścicielu domeny. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich samodzielnie zmienić.

 14. Umieszczenie dodatkowego formularza zbierającego dane ze strony firmowej - Abonent w cenie Pakietu ma zapewnione przygotowanie podstawowego formularza kontaktowego. Niniejsza Usługa obejmuje przygotowanie i wdrożenie na Modułowej Stronie Internetowej Abonenta formularza kontaktowego, pozwalającego na zbieranie dodatkowych danych od użytkowników sieci Internet odwiedzających Stronę Modułową Abonenta.

 15. Strona internetowa jest wykonana tylko w języku Polskim

 16. Każda godzina obsługi VIP (w siedzibie Klienta) w ramach projektu strony www lub Każda godzina obsługi VIP (w siedzibie 44FOX) w ramach projektu strony www - standardowy przebieg procesu wykonania Usług objętych Pakietem Abonenta prowadzony jest zdalnie, przy użyciu Internetu, telefonu lub wideorozmowy i nie wymaga jednoczesnej obecności Abonenta i pracownika DOK.

 17. W ramach Usługi Abonent ma możliwość spotkania z pracownikiem DOK obsługującym proces wykonania Usług Abonenta objętych jego Pakietem. Spotkanie przeprowadzane w siedzibie Klienta obejmuje dojazd do 50 kilometrów od Radomia - powyżej tego limitu naliczana jest stawka w wysokości 1,00 zł netto za każdy kolejny kilometr.


  


     • XII Prawa autorskie


    1. Modułowa Stona Internetowa po zakończeniu umowy nie jest przekazywana abonentowi wszystkie prawa pozostają w firmie 44FOX

 2. Od chwili przekazania Utworu Abonentowi, 44FOX nie będzie nanosić żadnych zmian w tym Utworze, chyba że Strony (na piśmie) postanowią inaczej. 44FOX nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z przekazanymi Utworami i ich dalszym użytkowaniem lub wykorzystywaniem przez Abonenta lub podmioty trzecie.

 3. Abonent jest świadomy, że 44FOX przy wykonywaniu Modułowej Strony Internetowej wykorzystuje treści wizualne z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.shutterstock.com jako licencjobiorca licencji standardowej lub ze strony pixabay.com 44FOX nie przenosi na Abonenta (nie udziela sublicencji) w trakcie Okresu Obowiązywania Umowy ani po jego upływie majątkowych praw autorskich do treści wizualnych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com.

 4. 44FOX nie zobowiązuje się względem Abonenta do niewykonywania przez właściciela serwisu dostępnego pod adresem www.shutterstock.com lub jego pracowników bądź współpracowników majątkowych lub osobistych praw autorskich do treści wizualnych pochodzących z tego serwisu. W ramach Modułowej Strony Internetowej Abonenta wykorzystana zostanie maksymalnie taka liczba zdjęć z serwisu www.shutterstock.com, jaka wynika z Pakietu wybranego przez Abonenta.

 5. Abonent nie może w czasie Okresu Obowiązywania Umowy samodzielnie modyfikować treści wizualnych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com użytych do świadczenia dla niego przez 44FOX Usług. W celu wykorzystywania przez Abonenta treści wizualnych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com, użytych przez 44FOX do wykonywania Usług na rzecz Abonenta, Abonent po upływie Okresu Obowiązywania Umowy zobowiązany jest nabyć na własny rachunek odpowiednią licencję dostępną w ramach serwisu www.shutterstock.com.

 6. 44FOX nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści wizualnych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com przez Abonenta po upływie Okresu Obowiązywania Umowy, w szczególności 44FOX nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści wizualnych pochodzących z serwisu www.shutterstock.com przez Abonenta lub podmiot trzeci bez odpowiedniej licencji dostępnej w ramach serwisu www.shutterstock.com.

 7. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień oraz dochodzenia przez właściciela serwisu www.shutterstock.com bądź podmioty trzecie działające w jego imieniu od 44FOX naprawienia szkody z tytułu nieuprawnionego dysponowania przez Abonenta treściami wizualnymi pochodzącymi z serwisu www.shutterstock.com, Abonent na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zwalnia 44FOX z obowiązku spełnienia wszelkich świadczeń na rzecz ww. podmiotów oraz zobowiązany jest naprawić szkodę poniesioną przez 44FOX w związku z dochodzeniem przez ww. podmioty swoich praw, w szczególności szkodę 44FOX związaną z obowiązkiem zapłaty na rzecz ww. podmiotów kosztów postępowania sądowego, kosztów obsługi prawnej 44FOX związanej z dochodzeniem przez właściciela serwisu www.shuttterstock.com lub podmiot trzeci działający w jego imieniu od 44FOX naprawienia szkody wyrządzonej działaniem lub zaniechaniem Abonenta.

 8. Uprawnionym do kont w portalach społecznościowych przez cały Okres Obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu jest Abonent.

 9. Strony zgodnie postanawiają, że 44FOX nie przenosi na Abonenta majątkowych praw autorskich, a także nie zobowiązuje się względem Abonenta do niewykonywania osobistych praw autorskich do systemów wykorzystywanych przez 44FOX do wykonywania Umowy • XIII Odpowiedzialność


   W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko 44FOX z roszczeniami powstałymi w związku z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Abonenta lub w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez Abonenta, Abonent na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swoich roszczeń od 44FOX. W przypadku zaspokojenia powyższych roszczeń przez 44FOX, Abonent zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez 44FOX, w tym także między innymi: odsetki, kary umowne, koszty procesu itd.


   Abonent pokryje wszelkie wydatki i naprawi całą szkodę poniesioną przez 44FOX w wyniku jego działań/zaniechań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy. Abonent odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do wykonywania Umowy jak za własne. Powyższa odpowiedzialność Abonenta dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Abonenta lub osobę, którą posłużył się do wykonywania Umowy obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego 44FOX lub naruszenia praw osób trzecich.


   44FOX ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wyniku swoich wyłącznie zawinionych działań lub zaniechań oraz wyłącznie do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Abonenta, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie otrzymanego od Abonenta Wynagrodzenia z tytułu Umowy. 44FOX nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej za szkodę wyrządzoną nieumyślnie.


   44FOX nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy/Usługi w wyniku działania Siły Wyższej, braku możliwości technicznych wykonywania Umowy/świadczenia Usługi niepowodowanych przyczynami leżącymi po stronie 44FOX, winy Abonenta lub niezachowania przez Abonenta warunków Umowy.


   44FOX nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Abonenta w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym także za stan tych interesów po wykonaniu Umowy.


   44FOX nie ponosi odpowiedzialności za:


       treści i dane przekazywane przez Abonenta i osoby korzystające z Usług;


       szkody wyrządzone stronie trzeciej przez Abonenta w związku z korzystaniem z Usług;


       zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta przed ingerencją osób trzecich;


       następstwa udostępnienia przez Abonenta loginu i Hasła osobom trzecim;


       wadliwe funkcjonowanie komputerów Abonenta oraz oprogramowania używanego przez Abonenta w wyniku działania szkodliwego oprogramowania.


   Zawierający Umowę w imieniu Abonenta (pełnomocnik, reprezentant itp.) zobowiązuje się pokryć szkodę poniesioną przez 44FOX w zryczałtowanej wysokości całego Wynagrodzenia brutto należnego 44FOX na podstawie Umowy zawartej na czas oznaczony, w przypadku przekroczenia zakresu umocowania do reprezentowania Abonenta, działania bez stosownego umocowania lub zawarcia Umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Abonenta.


     • XIV Postępowanie reklamacyjne


   Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niedotrzymania określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia wysokości Wynagrodzenia lub jego części.


   Reklamacje można zgłosić poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres 44fox.comgmail.com wraz z podaniem dopisku „Reklamacja” oraz identyfikatora zlecenia.


   Abonent otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia reklamacji. Powyższy obowiązek dotyczący potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 Dni Roboczych


   Przy zgłoszeniu reklamacji Abonent zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko (nazwę, firmę) i adres zgłaszającego reklamację, adres e-mail, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, identyfikator zlecenia, datę zawarcia Umowy, reklamowany okres (jeżeli dotyczy) określony w umowie termin rozpoczęcia świadczenia reklamowanej Usługi (jeżeli dotyczy).


   Reklamację można wnosić w terminie 14 dni od ostatniego dnia, kiedy Usługa zgodnie z Umową powinna zostać wykonana lub została wykonana nienależycie.


   Reklamację wniesioną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania bez możliwości ponownego wniesienia reklamacji obejmującej te same okoliczności co w spóźnionej reklamacji


   Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie elektronicznej lub pisemnej przez 44FOX.


   44FOX zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, że reklamacja została uznana.


   44FOX udziela odpowiedzi na reklamację wyłącznie w formie wiadomości e-mail. Odpowiedź 44FOX jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.


   Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia lub zniesienia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego 44FOX (opłacania faktur VAT wystawionych przez 44FOX dla Abonenta).


   W przypadku uznania reklamacji kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta wynikających z Umowy. W przypadku braku takich zobowiązań kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Abonenta.


     • XV Przetwarzanie danych osobowych 1. DANE OSOBOWE ABONENTÓW


   44FOX jest administratorem danych osobowych Abonentów w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO). Podanie przez Abonentów ich danych osobowych w związku z zawarciem umowy dotyczącej świadczenia Usług jest niezbędne dla jej zawarcia i prawidłowej realizacji oraz świadczenia Usług.


   Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez 44FOX w celu świadczenia Usług, udzielania informacji i wyjaśnień dotyczących świadczonych Usług przy wykorzystaniu dostępnych/ uzgodnionych kanałów komunikacji, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji dotyczących świadczonych Usług, dochodzenia przez 44FOX ewentualnych roszczeń wobec Abonentów związanych ze świadczeniem Usług, windykacji należności oraz ewentualnego prowadzenia postępowań sądowych i egzekucyjnych, archiwizacji dokumentacji dotyczącej świadczonych Usług, sprzedaży produktów i usług 44FOX oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez 44FOX samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia statystyk i analiz gospodarczych.


   Dane osobowe Abonentów mogą być udostępnione współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.


   Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien kierować na adres 44fox.com wskazany w Regulaminie z dopiskiem „Dane osobowe”.


   44FOX zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów RODO, tzn. w szczególności umożliwia Abonentowi realizację prawa dostępu do treści jego danych oraz prawa ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto Abonentom, którzy stwierdzą, że ich dane są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  Realizacja powyższych uprawnień Abonentów może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.


   44FOX przechowują dane Abonentów przez okres niezbędny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 1. DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW


   W odniesieniu do użytkowników stron internetowych stworzonych dla Abonentów przez 44FOX w ramach świadczonych Usług („Użytkownicy serwisów”) Abonenci są w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów RODO, Administratorami danych osobowych Użytkowników serwisów („Administratorzy”). Abonenci jako Administratorzy ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności za legalność pozyskiwania od Użytkowników serwisów ich danych osobowych.  


   44FOX w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów RODO, jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkowników serwisów i działa w tym zakresie na zasadach określonych poniżej.


   Na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności przepisów RODO, Abonenci - w związku ze świadczonymi przez 44FOX na ich rzecz Usługami, w przypadkach gdy świadczenie tych Usług związane jest z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników serwisów - jako Administratorzy powierzają 44FOX przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisów, w celu prawidłowej realizacji przez 44FOX Usług świadczonych w ramach zawartej Umowy, opisanych w niniejszym Regulaminie


   Powierzone przez Abonentów 44FOX dane osobowe Użytkowników serwisów są przetwarzane przez 44FOX, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności przepisami RODO, chroniącymi prawa Użytkowników serwisów. 44FOX posiada wdrożone w swych strukturach rozwiązania spełniające wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone przez stosowne przepisy. Firma 44FOX dokłada należytej staranności i zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do należytego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników serwisów, w szczególności określone w art. 32 ust. 1 RODO.


    44FOX jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych Użytkowników serwisów przez osoby upoważnione przez 44FOX do przetwarzania tych danych.


   Po zakończeniu świadczenia Usług 44FOX zobowiązana jest do usunięcia przetwarzanych danych osobowych Użytkowników serwisów, chyba że stosowne przepisy wymagają albo umożliwiają przechowywanie tych danych osobowych.


   W miarę możliwości 44FOX udzielać będzie pomocy Abonentom, w niezbędnym zakresie wywiązywać się z ich obowiązków wobec Użytkowników serwisów, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Usług oraz z innych obowiązków Abonentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników serwisów, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 44FOX zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Abonentami w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Użytkowników serwisów, w szczególności do poinformowania Abonentów bez zbędnej zwłoki o takim przypadku.


   44FOX zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Abonentów o jakimkolwiek postępowaniu administracyjnym albo sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisów oraz do ścisłej współpracy z Abonentami w przypadku takiego postępowania.


   Świadcząc Usługi 44FOX jest uprawniona do korzystania z usług innych podmiotów przetwarzających w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisów, przy czym jest zobowiązana zapewnić, aby podmioty te spełniały te same gwarancje i obowiązki, jakie dotyczą 44FOX w związku z i w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.    


   Przekazanie danych osobowych Użytkowników serwisów do państwa trzeciego przez 44FOX może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Abonentów, chyba że obowiązek taki zostanie nałożony na 44FOX przez stosowne przepisy prawa. W takim przypadku przed rozpoczęciem przekazania 44FOX poinformuje Abonentów o tym obowiązku prawnym, o ile przepisy te nie będą zabraniały udzielenia takiej informacji. • XVI Postanowienia końcowe   


   W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeks cywilny.


   Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Abonentem a 44FOX jest sąd właściwy według siedziby 44FOX.


   44FOX może dokonać zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, w każdym czasie. W tym przypadku 44FOX poinformuje Abonenta o dokonanych zmianach poprzez opublikowanie zmian (np. nowej wersji regulaminu) na stronie www.44fox.com. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania.


   Abonent ma możliwość, w terminie 7 dni od dnia publikacji zmian, niewyrażenia zgody na zmianę Umowy w przypadku braku akceptacji zmian Umowy, dokonanych zgodnie z ustępem poprzedzającym. Wyrażenie braku akceptacji zmian powinno nastąpić poprzez przesłanie do 44FOX wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o braku akceptacji zmian. W razie skorzystania z tego prawa Strony wiąże Umowa w niezmienionym brzmieniu.


   Zmiany obowiązują Abonenta, który nie skorzystał z uprawnienia, od dnia wejścia w życie zmian. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku wprowadzenia przez 44FOX zmian warunków Umowy w okresie korzystania przez Abonenta z Zawieszenia Usług powyżej ma zastosowanie.


      Abonent zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić 44FOX o zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu fakturowego, numeru rachunku bankowego, statusu prawnego, zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, nazwy lub nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Zawiadomienie zostanie złożone nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania/zaistnienia zmiany. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną oraz zawierać w załączeniu dokumenty potwierdzające powyższe zmiany. Brak poinformowania 44FOX przez Abonenta o zmianach powoduje, że 44FOX ma prawo traktować dotychczasowe dane jako aktualne. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Abonenta, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres i nieodebraną, uważa się za doręczoną.


   Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające unieważnieniu, pozbawione mocy prawnej, nieobowiązujące, bezskuteczne lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia, które będą nadal w pełni obowiązywały i wiązały Strony. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie zastąpione innym, które będzie najpełniej oddawało ekonomiczny sens pierwotnego postanowienia i będzie najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wykonywania Umowy.


   W przypadku gdy integralną część Umowy stanowi Regulamin Oferty Promocyjnej wskazanej w Formularzu Zlecenia, Abonent oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Oferty Promocyjnej, akceptuje Regulamin Oferty Promocyjnej bez zastrzeżeń oraz potwierdza odebranie jednego egzemplarza Regulaminu Oferty Promocyjnej.


   44FOX zobowiązuje się nie przekazywać danych potencjalnych klientów Abonenta, o których powzięła wiedzę w toku wykonywania Umowy, do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Abonenta.


   Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.44fox.com.


   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2019 r


tel. 793-362-141
44fox.com@gmail.com
44FOX to firma świadcząca wszechstronną obsługę przedsiębiorstw w szerokim zakresie. przykładowy komis

KONTAKT

Radom
Tel: 793-362-141
E-mail: 44fox.com@gmail.com
NIP: 9482541525
Regon: 145920389
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie blokujesz plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji w polityce prywatności